Aanmelding

Aanmelding
Om uw kind aan te melden bij onze school heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het samenwerkingsverband passend onderwijs waaronder uw woonplaats valt. 
Heel Nederland is opgedeeld in samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Uw woonplaats bepaalt met welk samenwerkingsverband u te maken heeft. Een indeling vindt u in de regioatlas. https://www.regioatlas.nl/indelingen/indelingen_indeling/t/passend_onderwijs_primair_onderwijs

Plaatsing
Als u uw kind aanmeldt, is dat nog geen garantie dat we uw kind ook daadwerkelijk kunnen plaatsen. We laten uw kind pas toe als we ervan overtuigd zijn dat we tegemoet kunnen komen aan zijn of haar onderwijs- en zorgbehoeften. Daarnaast gelden altijd de volgende voorwaarden:
  • Uw kind kan (leren) functioneren in een groep van ongeveer 14 leerlingen
  • Als ouders/verzorgers bent u bereid om intensief samen te werken met de school.
  • De Van Leersumschool kan een passend onderwijsaanbod bieden, op didactisch en sociaal-emotioneel gebied.
  • De leerling beheerst de voorwaarden om onderwijs te volgen, hulpverlening/ behandeling is niet voorliggend.  
  • De leerling heeft een algemeen intelligentieniveau ≥ 80, waarbij de verdeling van de verschillende intelligentieschalen (indexen) eveneens op het niveau van ≥80 ligt.
  • Vanuit het leerlingvolgsysteem moet daarnaast blijken dat er sprake is van een passend leerrendement (leerrendement > 50%).  
  • De leerling beschikt over voldoende taal- en communicatieve vaardigheden om instructies/opdrachten te kunnen begrijpen en om tot interactie met anderen te komen.  
Als we uw kind niet kunnen toelaten, zoekt de huidige school van uw kind sámen met u en het samenwerkingsverband naar een andere school.
 
Kennismaking
Overweegt u om uw kind aan te melden voor onze school? U bent van harte welkom om kennis te komen maken.

Locatie Zeist
In Zeist organiseren we een aantal informatieochtenden per jaar. U krijgt dan informatie over de pedagogische en didactische aanpak van onze school en over ons onderwijsaanbod. In het schooljaar 2023-2024 worden er na de herfstvakantie informatieochtenden ingepland. Wilt u contact over een aanmelding, dan kan dat via administratie@vanleersumschool.nl.
 
Locatie Veenendaal
Via de administratie van de school kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. De administratie is bereikbaar op het telefoonnummer 0318-554388 of via info.veenendaal@vanleersumschool.nl