Websites

Websites
Scholen op de kaart
Landelijke website met belangrijke informatie over alle scholen. Met bijvoorbeeld het rapport van de Onderwijsinspectie over C.P. van Leersumschool en een overzicht onze schoolresultaten.
www.scholenopdekaart.nl
CjG
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u terecht met al uw vragen over opvoeding en opgroeien. www.cjgveenendaal.nl & www.cjgzeist.nl. Landelijk informatie: www.opvoeden.nl
Balans                                                                                                                                                                                                                         
Vereniging voor ouders/verzorgers van kinderen met ontwikkelingsproblemen. Met veel informatie over bijvoorbeeld autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, dyslexie en dyscalculie.
www.balansdigitaal.nl
Ouders van waarde
Website met leuke en handige informatie over opvoeding en onderwijs.
www.ouders.net
GGD Midden Nederland
www.vggm.nl/ggd/jeugd_en_gezondheid
Stichting Leergeld                                                                                                                                                                                  
Deze stichting ondersteunt gezinnen met een smalle beurs, zodat kinderen volwaardig kunnen meedoen aan activiteiten binnen en buiten school.
www.leergeld.nl
Inspectie van het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl 
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl, E-mail: lkc@vbs.nl 
Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs
https://www.lecso.nl
Sectororganisatie voor primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs)
https://www.poraad.nl
VO Gids
www.devogids.nl 
 
Verwijsindex
De verwijsindex is een landelijk systeem waarin professionals vroegtijdig met elkaar in verbinding worden  gebracht om te voorkomen dat er langs elkaar heen wordt gewerkt. Ook kan vastgesteld worden wie professioneel gezien de coördinatie van zorg heeft. 
multisignaal.nl/voor-ouders/
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling                
De meldcode helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Aan de hand van 5 stappen wordt bepaald of er melding moet worden gedaan bij Veilig Thuis en/of er voldoende hulp kan worden ingezet.  
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld & kindermishandeling. Als wij ons als school zorgen maken over de veiligheid van een leerling/het gezin treden wij anoniem in overleg met Veilig Thuis om advies te vragen. Ook gebruiken wij de Meldcode en als er aanleiding is doen wij ook daadwerkelijk melding bij Veilig Thuis. Ouders/verzorgers worden in dat geval hiervan door ons op de hoogte gebracht. 
veiligthuis.nl