Ga naar de inhoud

Organisatie

Directie en bestuur

Directie
Onze directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de communicatie naar ouders. Er is een formele scheiding van bestuur en toezicht.

Algemeen directeur: Peter de Vaal
Adjunct-directeur Zeist: Sionne Nieuwboer
Adjunct-directeur Veenendaal: Marieke Steenberg

Raad van bestuur
Het bevoegd gezag van de school is in handen van de raad van bestuur en bestaat uit twee bestuurders.

Dhr. Rob (R.A.H.J.) Damwijk
Mevr. Angela (A.) Koot
Dhr. Jeroen (J.) van den Berg (interim bestuurder)

Gewoon Speciaal Onderwijs

De Van Leersumschool valt onder stichting Gewoon Speciaal Onderwijs. 
De stichting bestaat uit vijf scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo), twee scholen voor speciaal onderwijs (so), en twee scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en een expertisecentrum.

Deze samenwerking biedt ons een groot netwerk van onderwijsprofessionals en expertise. Bijvoorbeeld vanuit het expertisecentrum, dat professionalisering, advies en coaching biedt bij zaken als thuiszitters, klassenmanagement en ontwikkelingsvragen.

Berg en Bosch School Houten

Berg en Bosch School Bilthoven

Berg en Bosch College Houten

Berg en Bosch College Bilthoven

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de lange termijn van de organisatie. Ze houdt toezicht op de financiële gezondheid, de risico’s en de uitvoering van de strategie.

Leden van de raad van toezicht
B. (Bart) Bruyns — voorzitter
E.G.A. (Evelyn) Poortvliet — lid
G. (Rits) Verkerk — lid
G. (Gerrianne) Hazewinkel — lid
E. (Esther) Overweter – lid

Medezeggenschapsraad

Vanuit de Wet Medezeggenschap op Scholen is het voor elke school verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

In de MR van onze school zitten op dit moment drie vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vier vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding).

Leden MR

Zeist
namens de ouders/verzorgers:  Kim en Aafje
namens het team: Sifra (voorzitter) en Karin                           

Veenendaal
namens de ouders/verzorgers: Claudia van den Bergh
namens het team: Carine en Marike

Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad

Onze school is onderdeel van Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs. Deze stichting heeft een eigen gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten ook twee vertegenwoordigers van onze school.

Leden GMR

namens de ouders/verzorgers: Remko Zuidema
namens het team: vacature

Medezeggenschap
samenwerkingsverband


Elk samenwerkingsverband passend onderwijs heeft een eigen medezeggenschapsorgaan: de Ondersteuningsplanraad (OPR). Ook hierin zitten ouders/verzorgers en medewerkers van scholen. Meer informatie vindt u op de website van de samenwerkingsverbanden.