Ga naar de inhoud

Documenten en protocollen

Jaarkalender

Protocollen en procedures

Voor leerlingen zijn er de schoolregels in de schoolgids, voor personeelsleden en ouders/verzorgers is er de gedragscode. Het naleven hiervan draagt voor alle betrokkenen bij aan een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat.

Download het protocol fysiek ingrijpen

Wanneer ouders/verzorgers gescheiden zijn (ontbinding van huwelijk, geregistreerd partnerschap of het uit elkaar gaan van ouders die samenwoonden) is het van belang dat beide ouders/verzorgers goed op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkeling van hun kind.

Download het protocol gescheiden ouders

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen komen voor en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard dat iemand daar een klacht over wil indienen. Die mogelijkheid is er.

Download de klachtenregeling

Naast de sociale problemen die voortvloeien uit de gedragsproblematiek van de leerlingen, komen er helaas op elke school situaties voor waarin sprake is van pestgedrag. Daarom hebben we een pestprotocol opgesteld met daarin voorzorgsmaatregelen, onze aanpak bij pesten, het anti-pestcontract en nuttige websites over pesten.

Download het pestprotocol

Om te zorgen dat de school zeer zorgvuldig omgaat met alle informatie en gegevens rondom leerlingen en ouders, werken we aan de hand van een privacyreglement.

Download het privacyreglement

Als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht, treedt dit protocol in werking. Er kunnen vier vormen van maatregelen genomen worden:
1. Officiele waarschuwing
2. Tijdelijke uitsluiting van onderwijs
3. Schorsing
4. Verwijdering

Download het protocol voor schorsing en verwijdering

Vanaf groep 6 tot groep 8 wordt op diverse momenten gekeken met welk advies de leerling de school na groep 8 verlaat.

 

Op sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn kunnen we laten zien dat we trots zijn op onze school. Van belang is te beseffen dat met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school (of stichting Gewoon Speciaal Onderwijs) en betrokkenen ook kan worden geschaad. Om deze reden is het van belang om bewust met de sociale media om te gaan.

Download het social media protocol