Ga naar de inhoud

Betrokkenheid ouders

Samenwerken met ouders

Wij vinden een goede en gelijkwaardige samenwerking met ouders/verzorgers erg belangrijk. Samen kunnen we ervoor zorgen dat uw kind zich optimaal ontwikkelt.

Communicatie is daarbij belangrijk. Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Wij horen het graag! De leerkracht van uw kind is altijd uw eerste aanspreekpunt.

Wat kunt u verwachten?

De lijnen tussen ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten zijn kort (persoonlijk gesprek, telefonisch of per e-mail).

U ontvangt 4 keer per jaar een nieuwsbrief, waarin we u op de hoogte houden van ontwikkelingen in de school en in het onderwijs.

U ontvangt via ouderportaal nieuwsberichten vanuit de groep van uw kind.

Aan het begin van het schooljaar organiseren we een nieuwjaarsreceptie voor ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, leerkrachten en onderwijsassistenten.

In de eerste periode van het schooljaar krijgt u een uitnodiging voor een startgesprek. Hierin bespreken we de onderwijsbehoeften, de leerdoelen en het ontwikkelingsperspectief van uw kind. We vinden het belangrijk dat uw kind daarbij ook aanwezig is.

Tijdens het startgesprek bespreekt u met de leerkracht op welke wijze jullie tijdens het schooljaar met elkaar willen communiceren. In ieder geval zijn er drie oudergesprekken om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. We plannen deze oudergesprekken rondom de rapporten en de afname van de Cito-toets.

Twee keer per jaar nodigen we u uit om samen met uw kind naar school te komen. Tijdens deze terugkommiddag kunt u het werk van uw kind bekijken. In veel groepen worden dan ook leuke activiteiten georganiseerd.

Contact ouders en leerkrachten

Als er behoefte is aan contact met een leerkracht, kan dat altijd. Zowel persoonlijk, telefonisch of per e-mail.

Werkgroep ouderbetrokkenheid

We werken ook continu aan het verbeteren van de samenwerking met ouder(s) / verzorger(s) en vinden het belangrijk om ouder(s) /verzorger(s) te betrekken bij belangrijke onderwerpen die met de school te maken hebben. Speciaal hiervoor hebben we een werkgroep ouderbetrokkenheid.

Heeft u vragen of suggesties voor de werkgroep ouderbetrokkenheid?
We horen het graag!

ouderbetrokkenheid.zeist@vanleersumschool.nl ouderbetrokkenheid.veenendaal@vanleersumschool.nl
 
Meehelpen bij schoolactiviteiten
Ouder(s)/verzorger(s) zijn ook belangrijk bij de organisaties van allerlei leuke schoolactiviteiten, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en de koningsspelen. Als u zelf een actieve rol wilt spelen, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind!

Ouderbijdrage

Op de Van Leersumschool doet iedereen mee. Scholen mogen ouder(s) / verzorger(s) via de vrijwillige ouderbijdrage geld vragen om extra activiteiten te kunnen bekostigen. De vrijwillige ouderbijdrage is gekoppeld aan vieringen die in de jaarkalender zijn opgenomen. Het gaat om excursies, het sinterklaasfeest, de kerstviering of een sportdag.

Kinderen van ouder(s) / verzorger(s) die hiervoor niet betalen, mogen toch altijd meedoen.

De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de hoogte van de ouderbijdrage.

Medezeggenschapsraad

In onze MR zitten ouders en medewerkers. De MR waakt over de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers. Over sommige onderwerpen mag de MR advies geven, over andere onderwerpen mag ze meebeslissen.

Ouderportaal Basis Online

De Van Leersumschool gebruikt Basis Online, voor heldere communicatie met de ouder(s) / verzorger(s) van onze leerlingen.

Het gebruik van deze app is veilig: het is een gesloten omgeving waar enkel het klassenteam en de ouders toegang toe hebben. Privacygevoelige informatie blijft tussen ouders en school. De leerkracht houdt de regie over de communicatie.