Ga naar de inhoud

Onze school

Ieder kind is uniek

Onze school richt zich op kinderen van wie de ontwikkeling verstoord is of verstoord dreigt te raken. Wij hebben oog voor de kwetsbaarheid die achter gedrag schuilgaat en focussen op de mogelijkheden en talenten van het kind. Elk kind is een uniek individu dat we positief benaderen.

Op twee locaties

De C.P. van Leersumschool is een school voor speciaal onderwijs, met vestigingen in Zeist en Veenendaal.

Video locatie Zeist
Video locatie Veenendaal

Onze schoolcultuur

We begeleiden leerlingen in hun totale ontwikkeling. We bereiden ze voor op hun verdere leven en hun toekomstige plek in de maatschappij. De leerlingen krijgen veel persoonlijke aandacht en specialistische ondersteuning. Er wordt aangesloten bij hun eigenheid en hun niveau.

Onze kernwaarden zijn:

Veiligheid

Vertrouwen

Samenwerking

Ontwikkeling

De gouden regels

We hebben vier gouden regels die voor alle kinderen gelden. Deze zorgen ervoor dat de school voor iedereen een veilige en vertrouwde plaats is.

  1. We hebben respect voor elkaar
  2. We lossen problemen samen op
  3. We zijn rustig in de school
  4. We zorgen goed voor onze spullen

Onze leerlingen

Veel leerlingen zijn vastgelopen op een andere school. Hun ontwikkeling is daardoor verstoord of dreigt verstoord te raken. De oorzaak kan heel divers zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van gedragsproblemen, een stoornis of problemen in de thuissituatie.
 
Onze leerlingen zijn vaak anders dan veel leeftijdsgenootjes. Wij focussen niet op het ‘anders zijn’ maar juist op de mogelijkheden en talenten van elk kind. Elke leerling is een uniek individu.

Op onze school komen leerlingen in een veilige leeromgeving, waar zij weer positieve leerervaringen kunnen opdoen en zelfvertrouwen opbouwen. Hier krijgen ze de kans om zich goed te ontwikkelen, passend bij hun eigen mogelijkheden. We dagen de leerlingen uit en benaderen hen positief en verwachtingsvol.

We willen dat elke leerling voelt: jij mag er zijn, we zijn er voor jou!

Veiligheid

Veiligheid is voor ons een belangrijk thema. We willen dat de school voor iedereen een veilige plek is. Om te zorgen voor een gezond pedagogisch klimaat werken we zoveel mogelijk preventief vanuit deze waarden:

Rust

Structuur

Positiviteit


Onze medewerkers zijn erin getraind om onrustig gedrag tijdig te signaleren en om emoties te reguleren. Toch zijn conflicten tussen leerlingen onderling of tussen een leerling en een personeelslid niet altijd te vermijden. Als een leerling zich agressief gedraagt, praten we daarover met de leerling. Zo helpen we de leerling om inzicht te krijgen in zijn gedrag en de interactie met anderen. Zo nodig zijn ook de ouder(s)/verzorger(s) bij dat gesprek aanwezig. Als de veiligheid in het geding is, grijpen we fysiek in
 
In ons schoolveiligheidsbeleid staat beschreven hoe we agressie willen voorkomen en hoe we reageren op eventuele escalaties. Als een kind betrokken is bij een incident, registreren we dat altijd in het leerlingvolgsysteem. De registratie van incidenten helpt ons om met het team te reflecteren. Belangrijkste vraag is daarbij altijd: wat kunnen we hiervan leren en wat kunnen we doen om een soortgelijk incident in de toekomst te voorkomen?

Op school

Bezetting klassen

Elke groep wordt begeleid door een leerkracht. In een aantal klassen is ook een fulltime of parttime onderwijsassistent of leraarondersteuner aanwezig. De leerkrachten en ondersteuners scheppen structuur, rust en duidelijkheid.

Onderwijs en zorg

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de zorg die leerlingen krijgen. Zij worden daarbij ondersteund door een multidisciplinair team, dat onder andere bestaat uit intern begeleiders, orthopedagogen, een logopedist en een bewegingstherapeut.

Onderwijs-zorgarrangement

Onze jongste groep is een OZA-groep: in deze groep bieden we het onderwijs-zorgarrangement. Dit is groep voor jonge kinderen (4 t/m 7 jaar) die een zeer intensief aanbod in het leren van schoolse vaardigheden nodig hebben.

Speciaal Intensief Onderwijs

Voor leerlingen van 7 tot 10 jaar die moeite hebben met schoolse vaardigheden zoals stil zitten en aan het werk gaan, hebben we in Zeist
de Speciaal Intensief Onderwijs (SIO) klas.

Praktische informatie

Alle informatie over schooltijden, vakantie- en studiedagen bij elkaar verzameld op één pagina.

Kom werken met plezier

Ben je benieuwd of werken of stage lopen bij de Van Leersumschool ook iets is voor jou? Bekijk onze vacatures, of kom langs op onze school.

Betrokken ouders

Wat ons betreft zijn ouder(s) / verzorger(s) en school, partners en sámen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Daarom hechten we veel waarde aan persoonlijk contact en overleg met ouders/verzorgers. We vinden het noodzakelijk dat zij betrokken zijn bij het onderwijs.

We werken continu aan het verbeteren van de samenwerking met ouders. Hiervoor is een speciale werkgroep Ouderbetrokkenheid, waarin ouders en teamleden zitten.

Organisatie

Onze school valt onder de Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs (GSO). Stichting GSO zet zich in voor leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte in Midden-Nederland.

De Van Leersumschool heeft een directie die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Ook heeft de school een medezeggenschapsraad, ouderklankbordgroep en een leerlingenraad.

Documenten en protocollen

Alle belangrijke documenten, protocollen en formulieren vind je samen op één verzamelpagina.