Ga naar de inhoud

Speciale programma’s

Aanbod in extra ondersteuning

Soms komt het voor dat er voor een leerling 1-op-1  begeleiding wordt aangevraagd. Die begeleiding wordt dan onder schooltijd gegeven in de klas van het betreffende kind. Ook hier wordt gekeken of het past binnen de mogelijkheden in de school.

Wij bieden het volgende aan:

Intensieve ondersteuning
Onderwijszorgarrangement (OZA)
Speciaal Intensief Onderwijs (SIO)

Intensieve ondersteuning

Intensieve ondersteuning kan gericht zijn op: 

— Het verminderen van een leerachterstanden t.g.v. onderwijstijdonderschrijding in het verleden.
— Het verminderen van een achterstand in de taal en/of communicatie door anders taligheid.
— Het verbeteren van de leergebied overstijgende vaardigheden op het gebied van het leren (executieve vaardigheden waaronder motivatie, concentratie en emotie regulatie) met als doel binnen een klas instructie op te nemen om zelfstandig een taak te kunnen uitvoeren.

Voor leerlingen met TLV SO midden
Tijdelijke 1-op-1 begeleiding tijdens overgangsmomenten of korte momenten gedurende de dag.

Voor leerlingen met TLV SO hoog
Wanneer er nog intensievere ondersteuning gegeven kan er ook stucturele, langdurige 1-op-1 begeleiding voor een aantal uren per dag aangeboden worden. Dit is afhankelijk van problematiek en ondersteuningsbehoeftes. Hoe lang extra begeleiding geboden kan worden is afhankelijk van het aantal uren per week waarin ondersteuning plaatsvindt.

Wanneer de bovenstaande ondersteuning op het schoolse leren niet toereikend is, kan samen met de gemeente, het betrokken samenwerkingsverband en leerplicht gezocht worden naar andere middelen of oplossingen.

Er kan gekozen worden voor één van de volgende oplossingen:
— Minder onderwijsuren per dag/week (met toestemming van de jeugdarts of middels een medische indicatie afgegeven door een arts).
— Meer 1-op-1 begeleiding op school, betaald vanuit de gemeente/zorg.
— Een combinatie van onderwijs en zorg waarbij buiten school behandeling of opvang wordt geboden, betaald door de gemeente/zorg en SWV.
— Externe behandeling.

Onderwijszorgarrangement

Soms heeft een kind op sociaal-emotioneel en gedragsmatig gebied meer ondersteuning nodig dan wij op school kunnen bieden. Het kind kan dan een onderwijszorgarrangement (OZA) krijgen.

Om deze OZA’s goed in te vullen, werken we samen met zorginstelling Youké.
Ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol bij het OZA. School, Youké en ouders/verzorgers stellen samen een plan op, met daarin de doelen waaraan we met elkaar gaan werken. De pedagogisch medewerker van Youké begeleidt ook de ouders/verzorgers.

OZA-groepen per locatie

Locatie Zeist – voor het jonge kind (4 tot 7 jaar)

Er is één OZA-groep: voor leerlingen van 4 t/m 7 jaar. De pedagogisch medewerkers van Youké zijn werkzaam ín de klas, samen met de leerkracht. Zij zorgen voor de extra pedagogische begeleiding die nodig is. De kinderen zitten vijf dagen per week in de OZA-groep.
De aanmelding verloopt via de afdeling Start van Youké. Om in aanmerking te komen voor een OZA is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband passend onderwijs en een beschikking van het CJG.

Locatie Veenendaal – voor het jonge kind (4 tot 6 jaar)

Er is één OZA-groep voor leerlingen van 4 t/m 7 jaar. De leerlingen gaan een aantal dagen naar school en een aantal dagen naar een behandelgroep van Youké.
De aanmelding verloopt via de afdeling Start van Youké. Om in aanmerking te komen voor een plek in deze OZA-groep is alleen een beschikking van het CJG nodig.

Speciaal Intensief Onderwijs (SIO)

In Zeist is er voor het oudere kind (7 tot 10 jaar) 
de Speciaal Intensief Onderwijs (SIO) klas. In deze klas staan 2 leerkrachten die samen verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten gedurende de dag/week/maand/jaar. De leerlingen die in deze groep komen hebben vooral problemen vanuit schoolse vaardigheden.

De kinderen hebben heel veel moeite met vaardigheden zoals op je plaats (blijven)zitten, aan het werk gaan en blijven, uitgestelde aandacht, niet reageren op anderen, etc, etc. Dit beïnvloedt natuurlijk ook hun gedrag, maar we verwachten dat door extra in te steken op de schoolse vaardigheden het gedrag een positieve impuls krijgt.
 Door 2 leerkrachten in te zetten in de groep kan er meer tijd en aandacht worden besteed aan deze vaardigheden. Vaardigheden die de leerlingen nodig hebben in hun verdere onderwijs carrière. 

Daarnaast wordt er van de ouder(s)/verzorger(s) verwacht dat ze intensief betrokken zijn bij hun kind in deze klas en er afstemming plaatsvindt over hoe vaardigheden ook thuis te oefenen zijn.