Ga naar de inhoud

Onderwijs

Jij mag er zijn, wij zijn er voor jou!

Wij willen een veilige school zijn waar leerlingen, ouders en team vanuit vertrouwen samenwerken. Elk leerling is een individu met kansen. Vanuit begrip voor de problematiek geloven wij in de mogelijkheden van onze leerlingen. Op een respectvolle en competentiegerichte wijze stimuleren wij leerlingen om zich optimaal te ontwikkelen.

Visie op onderwijs

De kerndoelen van het basisonderwijs gelden ook op de Van Leersumschool. De leerstof wordt aangeboden in de groep. Daarbij wordt uitleg afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Ook is er aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden. Hierdoor leren de leerlingen op competente wijze deze vaardigheden om zich zodoende te leren stand houden, ook buiten het speciaal onderwijs. Er wordt uitgegaan van een gezond evenwicht tussen het halen van de kerndoelen en het ontwikkelen/verbeteren van de vaardigheden, waarmee de leerlingen zich met een passend perspectief kunnen handhaven in het voortgezet onderwijs en in de maatschappij.

Lesstof

Rekenen

Rekenen

Taal, lezen, spelling en schrijven

Taal, lezen, spelling en schrijven

Wereldoriëntatie en techniek

Wereldoriëntatie en techniek

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

Spel en beweging

Spel en beweging

Sociaal emotionele ontwikkeling

Sociaal emotionele ontwikkeling

Talentmoment workshops

Voor de midden- en bovenbouw organiseren wij een aantal keer per jaar in blokken van 3 tot 5 weken een keuzeochtend of -middag. We stellen dan een aantal workshops samen waaruit de kinderen steeds voor een aantal weken een activiteit kunnen kiezen.

De workshops staan in het teken van bredere ontwikkeling van de kinderen. Dit kan bijvoorbeeld een workshop muziek, techniek, programmeren, schilderen of bewegen zijn. Tijdens het talent-moment werken we regelmatig groepsdoorbrekend per bouw.

Onderwijszorgarrangement

Soms heeft een kind op sociaal-emotioneel en gedragsmatig gebied meer ondersteuning nodig dan wij op school kunnen bieden. Het kind kan dan een onderwijszorgarrangement (OZA) krijgen.

Om deze OZA’s goed in te vullen, werken we samen met zorginstelling Youké.

Handelend leren

Handelend leren groep Veenendaal
Vanaf groep 6 is er voor de leerlingen op de locatie Veenendaal de mogelijkheid door te stromen naar de handelend leren groep. Hierbij wordt gekeken naar het uitstroomprofiel.

Hierbij is uitstroom naar het praktijkonderwijs of de basisberoepsgerichte leerweg (VMBO-BBL) het uitgangspunt. In de handelend leren groep werken de leerlingen, naast in de normale methodes, meerdere malen per week in een klein groepje aan praktische opdrachten. Ook wordt er gebruik gemaakt van andere vormen van verwerking van de lesstof. Denk hierbij aan koken, tuinieren, (extra) bewegingslessen en technieklessen.

Handelend leren groep Zeist
In Zeist wordt op dezelfde wijze invulling gegeven aan de handelend
leren groep.

Naast de instroom vanaf groep 6 in de handelend leren groep bovenbouw, hebben we ook een handelend leren groep middenbouw. Hierdoor is instroom mogelijk vanaf groep 4. Zo voorkomen we dat kinderen na 1 of 2 jaar bij ons op school weer over moeten stappen naar een andere school voor speciaal onderwijs. Ze kunnen nu hun schoolperiode bij ons blijven.

Ontwikkelingsperspectief (OP en OPP)

Voor elke nieuwe leerling stellen we na maximaal zes weken een Ontwikkelingsperspectief (OP) op. Het OP geeft inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling op lange termijn.

Daarnaast maken we voor elke leerling jaarlijks een Ontwikkelingsperspectief-plan (OPP). Hierin staat welke vaardigheden de leerling dat jaar gaat ontwikkelen.
De ouder(s) / verzorger(s) en de school ondertekenen beiden het OP en OPP. Zij evalueren het elk jaar met elkaar.

Uitstroom en vervolgonderwijs

Tussentijdse uitstroom
Twee keer per jaar kijken we met de ouder(s) /verzorger(s) of de leerling minder ondersteuning en begeleiding nodig. Als dat zo is, kijken we samen met de ouder(s)/ verzorger(s) en het samenwerkingsverband kijken of de leerling tussentijds kan uitstromen naar het basisonderwijs (SBO of een reguliere school).

In enkele gevallen heeft een leerling zeer specialistische begeleiding of een behandeling nodig, die wij niet kunnen organiseren. Dan kijken we waar er een geschikte behandelsetting is.

Uitstroomniveau
In de loop van de jaren zal het steeds duidelijker worden op welk niveau een leerling ná de Van Leersumschool kan uitstromen. Daarom formuleren we pas vanaf groep 5 een concreet uitstroomniveau. Voor  zowel Zeist als Veenendaal geldt dat dit vanaf begin groep 5 geformuleerd wordt.

Vervolgonderwijs
Als de kinderen in groep 8 zitten, wordt er gekeken met de ouder(s)/verzorger(s) naar welke vervolgschool kan worden gegaan. Een deel van de leerlingen stroomt door naar regulier Voortgezet Onderwijs (VO) of Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Natuurlijk is dit afhankelijk van de onderwijsbehoefte en het niveau van de leerling.

De school doet een voorstel voor de periode na de basisschool. Het is wenselijk om dit voorstel op te volgen, maar als ouder(s)/verzorger(s) heb je natuurlijk altijd een vrije keus.