Ga naar de inhoud

Ondersteuning

Ondersteuning op maat

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de zorg die leerlingen krijgen. Zij worden daarbij ondersteund door een multidisciplinair team, dat onder andere bestaat uit intern begeleiders, gedragswetenschapper, een logopedist en een bewegingstherapeut. Soms schakelen we, in overleg met de ouder(s)/ verzorger(s), externe expertise in.

Onze specialisten

Logopedist

De logopedist geeft hulp op het gebied van spraak, taal en communicatie en verzorgt groepslessen basisvaardigheid in communicatie en/of taalstimulering in of buiten de klas (voornamelijk kleutergroep en groepen 3). Daarnaast onderzoekt en begeleidt zij incidenteel individuele leerlingen met ernstige taal- spraakproblematiek waarbij de problematiek belemmerend werkt op het leren.

Intern begeleider

De intern begeleider (IB’er) speelt een belangrijke rol bij de ondersteuning op school bij het leren. Hij/zij is met name gericht op de groepen als geheel en de leervragen. Hij/zij is, net als de orthopedagoog, medeverantwoordelijk voor het opstellen van het OP. De intern begeleider begeleidt leerkrachten in de klas. Dit gebeurt ook door middel van beeldcoaching.

Gedragswetenschapper

De gedragswetenschapper is het aanspreekpunt als het gaat om hulpvragen rondom gedrag op school van medewerkers. Zij geeft het team tips met betrekking tot begeleiding van sociaal-emotioneel functioneren, werkhoudings- en gedragsproblemen en is verantwoordelijk voor de begeleiding die is gericht op het basisleerklimaat. Dit betreft o.a. voorspelbaarheid in tijd, in ruimte, in activiteiten en in de omgang met elkaar.

Kind en Motoriek

De (externe) kinderoefentherapeut behandelt kinderen die problemen ervaren in het dagelijks leven als gevolg van een motorische achterstand. Deze problemen kunnen zowel op school als thuis naar voren komen. Te denken valt aan; problemen in de fijne motoriek (onder andere knutselen, veterstrikken en schrijven) of grove motoriek (onder andere gymmen en fietsen).

Jeugdarts

Iedere leerling wordt met zijn/haar ouders om de twee á drie jaar schriftelijk uitgenodigd door de jeugdarts (schoolarts) voor een onderzoek. De arts bekijkt dan onder andere de groei, het gehoor en het gezichtsvermogen. Verder worden zaken als eten, slapen en contact met vriendjes of vriendinnetjes met ouders en leerlingen besproken.

Externe therapie

Het is soms mogelijk om een externe therapie onder schooltijd in de school te laten verzorgen. (o.a. Kind en Motoriek en speltherapie)
Voor het verkrijgen van een bepaalde therapie is een verwijzing nodig.
Er zal altijd gekeken worden naar de mogelijkheden binnen school of er een ruimte beschikbaar is en waar die ruimte aan moet voldoen.
Daar waar mogelijk zullen we het binnen school organiseren.

Speciale programma’s

Soms komt het voor dat er voor een leerling meer ondersteuning en zorg nodig is. Daarvoor hebben we verschillende programma’s en arrangementen.

Leerlingenvervoer

Woont u wat verder van school? Misschien komt uw kind dan in aanmerking voor leerlingenvervoer. Dit wordt betaald door de gemeente waar u woont.

Ouder(s)/ verzorger(s) zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van leerlingenvervoer. Voor de aanvraag heeft u een vervoersverklaring van school nodig. Daarvoor kunt u terecht bij onze administratie.

Commissie van begeleiding

De van Leersumschool heeft een Commissie van begeleiding. Deze commissie bestaat uit de directeur, adjunct-directeur, gedragswetenschappers, intern begeleiders, logopedist en schoolarts. De leerkracht schuift aan indien een leerling van hem of haar besproken wordt. Op afroep kunnen andere deskundigen aanschuiven.

De Commissie van Begeleiding (CvB) draagt zorg voor een pedagogisch, onderwijskundig en, indien nodig, medisch verantwoord aanbod voor alle leerlingen op school. Enkele belangrijke taken van de Commissie van Begeleiding:

1. Toelaten en plaatsen van nieuwe leerlingen
2. Opstellen en volgen en het uitvoeren van het opgestelde ontwikkelingsperspectief (OPP).
3. Begeleiding en (na)bespreking van het leren, de planbesprekingen en de extra zorg aan de leerlingen.
4. (Na)bespreking van de leerlingenzorg en de opbrengsten van het onderwijsleerproces op schoolniveau.
5. Uitstroom van leerlingen.